Adam Back to Jihan Wu: SegWit Not ‘Complicated,’ Fixes Satoshi’s Bug

· March 31, 2017 · 8:00 am ·