Jamie Redman

Jamie Redman

Jamie Redman is a crypto writer and a dragon on Tuesdays. Follow me on twitter @jamiecrypto